Książka stanowi rozwinięcie idei psychologii egzystencjalnej, dotyczącej fenomenologii ludzkich przeżyć i doświadczeń. Zostało w niej przedstawione autorskie pojęcie traumy egzystencjalnej.

Propozycja ta odróżnia się od koncepcji Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), Ostrej Reakcji Stresowej (ASD), jak również innych jednostek nozologicznych, opisujących konsekwencje psychofizjologiczne wystąpienia zdarzenia o charakterze zagrażającym życiu i zdrowiu.

Publikacja koncentruje się na noo-psychosomatycznej charakterystyce doświadczeń traumatycznych z uwzględnieniem wymiarów podmiotowo-osobowych, jak: doświadczenie egzystencjalnie znaczące, atrybucja, pamięć autobiograficzna, poczucie krzywdy, sens życia, wartości. Pojęcie traumy egzystencjalnej zostało zoperacjonalizowane za pomocą narzędzia do badania tego zjawiska: Kwestionariusz Traumy Egzystencjalnej (KTE).

(Opis od wydawcy)

Wybrane myśli:

W podejściu psychologicznym wartości ujmuje się jako narzędzia do realizacji potrzeb. Proces wartościowania jest jednym z procesów, który ma odwołanie w stosunku do egzystencji każdego człowieka.

Frankl uważa, że człowiek przyjmuje pewną hierarchię wartości, aby nadać sens swojej egzystencji.

Charakterystyczną cechą duchowej egzystencji człowieka jest jej intencjonalne ukierunkowanie na sens i wartości.

Przeczytaj pozostałe