Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR zaprasza wszystkich nauczycieli z obszaru całej Polski do udziału w bezpłatnym szkoleniu zdalnym „Lubelska Akademia Edukacji Zdalnej”.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – faza III.

Projekt grantowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0008/2

Czas realizacji przedsięwzięcia: kwiecień 2023 r. – czerwiec 2023 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które nie brały udziału w I i II fazie projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Cel przedsięwzięcia grantowego: podniesienie jakości doskonalenia i udzielenie wsparcia nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach.

Pakiet szkoleń i warsztatów obejmuje 5 wybranych modułów spośród 12 zaproponowanych tematów:
1) Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej,
2) Organizacja procesu kształcenia i wychowania,
3) Metodyka edukacji zdalnej,
4) Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej,
5) Narzędzia edukacji zdalnej,
6) Zintegrowana Platforma Edukacyjna,
7) MS Teams,
8) Zoom,
9) Google Meet,
10) Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych,
11) Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej,
12) Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Działania doradczo-konsultacyjne w formie zdalnej realizowane będą w trakcie oraz po zakończeniu szkoleń z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

Doskonalenie umiejętności odbywa się w ramach sieci współpracy i samokształcenia Lubelska Akademia Edukacji Zdalnej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu – 531 688 788 lub e-mail: psmazur@gmail.com.